English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Machlarz, M. Heneczkowski

Modyfikacja polietylenu małej gęstości do wytwarzania folii oksy-biodegradowalnych (j. ang.)

Polimery 2014, nr 10, 754


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.754

Streszczenie

W pracy badano wpływ różnych dodatków na oksy-biodegradację folii wykonanych z kompozycji polietylenu małej gęstości. Sporządzono 12 kompozycji zawierających różne zawartości prodegradantu. W skład przedmieszki stanowiącej prodegradant wchodziły: PE-LD, stearynian żelaza(II) (FeSt2) jako katalizator degradacji, kopolimer etylenu z propylenem i dienem Royaltuf® 485 (Roy) jako reduktor jonów żelaza, bentonit modyfikowany IV-rzędową solą amoniową (ZR2) jako nanonapełniacz i kompatybilizator Fusabond® E226 (Fus). W celu porównania przygotowano również folię z PE-LD nienapełnionego wspomnianymi dodatkami. Zbadano wpływ nanonapełniacza oraz kopolimeru na właściwości użytkowe i proces oksy-biodegradacji otrzymanych folii. Wpływ ten określano na podstawie zmian wyglądu zewnętrznego, właściwości mechanicznych, położenia i pojawiania się pasm w widmach w podczerwieni, wartości swobodnej energii powierzchniowej (SEP) oraz śladów oddziaływania mikroorganizmów na powierzchnię folii. Stwierdzono, że dodatek ZR2 poprawiał wyjściowe właściwości wytrzymałościowe folii, zaś stearynian żelaza przyśpieszał proces degradacji badanego polietylenu, przez co zwiększał hydrofilowość i jej podatność na atak mikroorganizmów. Zastosowanie dodatku Roy miało także pozytywny wpływ na przyśpieszenie procesu oksydegradacji.


Słowa kluczowe: folia polietylenowa, oksy-biodegradacja, prodegradant, nanonapełniacz


e-mail: mhen@prz.edu.pl

R. Machlarz, M. Heneczkowski (876.5 KB)
Modyfikacja polietylenu małej gęstości do wytwarzania folii oksy-biodegradowalnych (j. ang.)