English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Pelka, E. Kowalska

Modyfikacja tworzyw termoplastycznych włóknami celulozowymi z makulatury.

Cz. I. Kompozycje poli(chlorku winylu) z włóknami celulozowymi z makulatury

Polimery 2001, nr 3, 201


Streszczenie

Scharakteryzowano proces otrzymywania kompozycji PVC zawierających jako napełniacz włókna celulozowe z makulatury gazetowej, co pozwala zarówno na zagospodarowanie tego odnawialnego surowca, jak i na uzyskanie tworzyw ule­gających rozpadowi biologicznemu. Zbadano wpływ składu kompozycji (zawartości napełniacza oraz rodzaju i ilości plastyfikatorów, modyfikatorów przetwórstwa, środków sprzęgających itp.) na ich właściwości mechaniczne, wodochłonność i jednorodność struktury (tabele 1 i 2, rys. 3-7). Stwierdzono, że w badanym zakresie zawartości plastyfikatora (25-50 cz. mas. na 100 cz. mas. PVC) maksymalnie możliwa do wprowadzenie ilość włókna celulozowego nie przekracza 60 cz. mas. na 100 cz. mas. PVC. Za najkorzystniejszy dodatek sprzęgający uznano aminosilan. Uzyskane tworzywa są tanie, a przy tym charakteryzują się dużą sztywnością i twardością, ładną powierzchnią zewnętrzną i dobrymi do wybranych zastosowań (doniczki krótkotrwałego użytkowania, wiadra, sztachety płotów i inne profile) właściwościami wytrzymałościowymi.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), napełniacze celulozowe, właściwości mechaniczne, przetwarzalność
J. Pelka, E. Kowalska (581.7 KB)
Modyfikacja tworzyw termoplastycznych włóknami celulozowymi z makulatury. Cz. I. Kompozycje poli(chlorku winylu) z włóknami celulozowymi z makulatury