English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kowalska, J. Pełka

Modyfikacja tworzyw termoplastycznych włóknami celulozowymi z makulatury.

Cz. II. Modyfikacja poliolefin włóknami celulozowymi z makulatury

Polimery 2001, nr 4, 268


Streszczenie

Zbadano wpływ składu kompozycji na podstawie poliolefin (przede wszystkim polipropylenu, jak również polietylenu) zawierających jako napełniacz włókno celulozowe z makulatury gazetowej oraz różne dodatki kompatybilizujące na właściwości użytkowe (tabele 1 i 2, rys. 2-4). Stwierdzono, że maksymalna, możliwa do wprowadzenia do kompozycji ilość włókna celulozowego wynosi 42% mas. Za najkorzystniejszy dodatek kompatybilizujący uznano aminosilan zmniejszający wodochłonność. Uzyskane tworzywa charakteryzują się znaczną sztywnością i twardością oraz właściwościami wytrzymałościowymi zbliżonymi do właściwości PP napełnionego taką samą ilością talku lub 20% mas. włókna szklanego. Cechy te są odpowiednie do wybranych zastosowań na niektóre wyroby krótkotrwałego użytkowania. Kompozycje na podstawie PE-LD mają znacznie gorsze właściwości od kompozycji z PP.


Słowa kluczowe: włókna celulozowe z makulatury, kompozycje polipropylenu, dodatki kompatybilizujące, właściwości mechaniczne, przetwarzalność
E. Kowalska, J. Pełka (421.4 KB)
Modyfikacja tworzyw termoplastycznych włóknami celulozowymi z makulatury. Cz. II. Modyfikacja poliolefin włóknami celulozowymi z makulatury