English version
Drukuj

Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Dziale Informacji Naukowo-Technicznej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. I. Mościckiego w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko

STARSZEGO SPECJALISTY W DZIALE INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ


Miejsce pracy:
Warszawa

Wymiar pracy: pełny etat


Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk chemicznych.
 • Studia podyplomowe z zakresu redakcji językowej tekstu.
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy redakcyjnej w opracowywaniu tekstów naukowych z dziedziny chemii lub inżynierii materiałowej.
 • Dobra znajomość programów pakietu MSOffice oraz programów graficznych (CorelDraw, Orgin, Photoshop).
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność pracy w zespole.


Zakres obowiązków:

 • Opracowanie merytoryczne i językowe tekstów artykułów naukowych wpływających do redakcji czasopisma, po zapoznaniu się z recenzjami i odpowiedziami autorów na uwagi Recenzentów, w tym weryfikacja zgodnie z wymaganiami IUPAC poprawności nomenklatury stosowanej przez autorów.
 • Współpraca z autorami i recenzentami w zakresie uzgodnień problemów merytorycznych dotyczących tekstów.
 • Weryfikacja zapisu literatury załącznikowej, uzupełnienie nr DOI.
 • Opracowanie graficzne załączonych materiałów ilustracyjnych.
 • Opracowanie językowe abstraktów zgodnie z wymaganiami Chemical Abstract


Zapewniamy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie zgodne z tabelą zaszeregowań obowiązującą w IChP;
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz ubezpieczenie na życie (po roku pracy w IChP);
 • Dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie;
 • Legitymacje ulgowe PKP dla osób dojeżdżających.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego.
 • CV wraz z danymi kontaktowymi.
 • Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w rekrutacji.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście w Instytucie Chemii Przemysłowej, przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie, w Dziale zarządzania Personelem, bud. 24, pok. 403, IV p., w godz. 9:00-15:00, lub mailem na adres: rekrutacja@ichp.pl w terminie do 5 września 2019 r.

O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.


Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056011, NIP 525-000-79-39, REGON 000045161 (dalej „Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.) w zakresie danych wskazanych w art. 221§ 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1 k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji lubdochwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji..