English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Piesowicz, I. Irska, M. Bratychak, Z. Rosłaniec

Nanokompozyty poli(tereftalan butylenu)/nanorurki węglowe.
Cz. I. Funkcjonalizacja nanorurek węglowych i synteza in situ (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 680


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.680

Streszczenie

Przeprowadzono funkcjonalizację wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) przy użyciu epoksynadtlenku ipotwierdzono jej efektywność metodami spektroskopii Ramana ianalizy termograwimetrycznej (TGA). Następnie metodą polikondensacji wstanie stopionym (synteza in situ) otrzymano nanokompozyty na osnowie poli(tereftalanu butylenu) (PBT) zudziałem 0,1—0,3 % mas. modyfikowanych (EpMWCNT) lub niemodyfikowanych wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT).
Słowa kluczowe: nanokompozyty, poli(tereftalan butylenu), nanorurki węglowe
e-mail: Izabela.Irska@zut.edu.pl
E. Piesowicz, I. Irska, M. Bratychak, Z. Rosłaniec (726.4 KB)
Nanokompozyty poli(tereftalan butylenu)/nanorurki węglowe. Cz. I. Funkcjonalizacja nanorurek węglowych i synteza in situ (j. ang.)