English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Piesowicz, I. Irska, K. Bryll, K. Gawdzińska, M. Bratychak

Nanokompozyty poli(tereftalan butylenu)/nanorurki węglowe.
Cz. II. Struktura i właściwości (j. ang.)

Polimery 2016, nr 1, 24


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.024

Streszczenie

Scharakteryzowano, otrzymane w Cz. I., nanokompozyty na osnowie poli(tereftalanu butylenu) (PBT) napełnionej wielościennymi nanorurkami węglowymi, niemodyfikowanymi (MWCNT) lub funkcjonalizowanymi epoksynadtlenkiem (EpMWCNT). Zbadano wpływ EpMWCNT na strukturę fazową, właściwości termiczne, mechaniczne i elektryczne otrzymanych materiałów. Potwierdzono dobrą dyspersję i integrację EpMWCNT w matrycy PBT. Otrzymane wyniki świadczą o korzystnym wpływie funkcjonalizowanych nanorurek węglowych na stabilność termooksydacyjną materiału. Temperatura krystalizacji każdego z wytworzonych nanokompozytów jest wyższa niż nienapełnionego polimeru. Zaobserwowano poprawę właściwości mechanicznych nanokompozytów zarówno z MWCNT, jak i z EpMWCNT ze zwiększeniem zawartości nanonapełniacza. Nanokompozyty z udziałem nanorurek sfunkcjonalizowanych epoksynadtlenkiem wykazały gorsze przewodnictwo elektryczne niż nanokompozyty z udziałem nanorurek niemodyfikowanych.
Słowa kluczowe: nanokompozyty, poli(tereftalan butylenu), nanorurki węglowe, właściwości
e-mail: izabela.irska@zut.edu.pl
E. Piesowicz, I. Irska, K. Bryll, K. Gawdzińska, M. Bratychak (653.8 KB)
Nanokompozyty poli(tereftalan butylenu)/nanorurki węglowe. Cz. II. Struktura i właściwości (j. ang.)