English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kacperski

Nanokompozyty polimerowe. Cz. I. Charakterystyka ogólna, napełniacze oraz nanokompozyty na podstawie polimerów utwardzalnych

Polimery 2002, nr 11-12, 801


Streszczenie

Opracowanie przeglądowe oparte na publikacjach pochodzących w przeważającej mierze z lat 2000-2001. Zwięźle scharakteryzowano obszar nanotechnologii, definiując podstawowe pojęcia z tej dziedziny oraz przedstawiając dynamiczny rozwój prac naukowych w zakresie nanokompozytów polimerowych, jaki ma miejsce w ostatnich latach. Opisano wybrane metody oceny takich nanokompozytów. Dokonano przeglądu stosowanych do ich wytwarzania napełniaczy, mianowicie krzemionki, metali i soli metali, niektórych innych związków oraz krzemianów warstwowych (montmorylonitu), a także możliwych do uzyskania struktur. Omówiono metody otrzymywania oraz właściwości użytkowe nanokompozytów na podstawie krzemianów warstwowych i polimerów utwardzalnych (żywice epoksydowe, nie nasycone żywice poliestrowe, poliuretany, polisiloksany).


Słowa kluczowe: przegląd literatury, nanokompozyty polimerowe. napełniacze, polimery utwardzalne
M. Kacperski (438.2 KB)
Nanokompozyty polimerowe. Cz. I. Charakterystyka ogólna, napełniacze oraz nanokompozyty na podstawie polimerów utwardzalnych