English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Szymczyk, Z. Roslaniec

Nieizotermiczna krystalizacja ze stopu nanokompozytów poli(tereftalan

trimetylenu)/jednościenne nanorurki węglowe (j. ang.)

Polimery 2012, nr 3, 221


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.221

Streszczenie

W pracy omówiono wyniki badań struktury nadcząsteczkowej i właściwości termicznych nanokompozytów poli(tereftalanu trimetylenu) (PTT) z jednościennymi nanorurkami węglowymi (SWCNT). Badane nanokompozyty zawierały 0,3 lub 0,5 % mas. SWCNT. Do oceny dyspersji SWCNT w matrycy PTT użyto skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) i metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) badano nanostrukturę kompozytów PTT/SWCNT i PTT w czasie rzeczywistym w trakcie krystalizacji ze stopu. Parametry struktury nadcząsteczkowej badanych materiałów wyznaczono na podstawie analizy jednowymiarowych funkcji korelacyjnych. Omówiono zachodzące podczas chłodzenia ze stopu zmiany wartości wielkiego okresu, grubości lamel krystalicznych, grubości obszarów amorficznych oraz stopnia krystaliczności.


Słowa kluczowe: nanokompozyty polimerowe, poli(tereftalan trimetylenu), nanorurki węglowe


e-mail: aszymczyk@zut.edu.pl

A. Szymczyk, Z. Roslaniec (635.6 KB)
Nieizotermiczna krystalizacja ze stopu nanokompozytów poli(tereftalan trimetylenu)/jednościenne nanorurki węglowe (j. ang.)