English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Pietruszka, Z. Brzozowski, L. Żabski

Nowe, ciekłe, reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe

do samogasnących poliuretanowych tworzyw piankowych.

Cz. II. Zastosowanie do sztywnych pianek poliuretanowych

Polimery 2000, nr 6, 428


Streszczenie

Opisano sposób otrzymywania samogasnących sztywnych poliuretanowych tworzyw piankowych (PTPUR) na podstawie nowej grupy ciekłych reaktywnych antypirenów azotowych i azotowo-fosforowych — pochodnych melaminy oraz podano wybrane ich właściwości (tab. 1–4). Stwierdzono, że antypireny te nadają się do uniepalniania sztywnych PTPUR, szczególnie po dodaniu antypirenów bromowych. Antypireny azotowe wykazują efekt autokatalityczny, więc zastosowanie ich umożliwia otrzymanie pianek bez użycia (lub z bardzo niewielką ilością) jakichkolwiek katalizatorów, a zwłaszcza toksycznych i lotnych katalizatorów aminowych.

Gęstość uniepalnionych, sztywnych PTPUR wynosi 18–35 kg/m3, a ich wskaźnik tlenowy wzrasta od 19,6 do 21,9% oraz do 24,1% (z dodatkiem antypirenu bromowego). Obecność antypirenów powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie sztywnych PTPUR.
Słowa kluczowe: reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe, sztywne pianki poliuretanowe, właściwości pianek
N. Pietruszka, Z. Brzozowski, L. Żabski (610 KB)
Nowe, ciekłe, reaktywne antypireny azotowe i azotowo-fosforowe do samogasnących poliuretanowych tworzyw piankowych. Cz. II. Zastosowanie do sztywnych pianek poliuretanowych