English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Steller

Nowe modele opisu krzywych lepkości ścinania ustalonego cieczy nienewtonowskich

Polimery 2015, nr 10, 636


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.636

Streszczenie

Przedstawiono wybrane nowe modele oraz metody opisu krzywych lepkości w ustalonych przepływach ścinających cieczy nienewtonowskich. Omówiono modele wynikające z teorii objętości swobodnej, modele będące uogólnieniem równania Carreau oraz tzw. modele wielomodowe, umożliwiające opis lepkości układów reologicznie złożonych. Podano szereg praktycznych przykładów opisu krzywych lepkości różnorodnych kompozycji ciekłych za pomocą omawianych modeli.
Słowa kluczowe: krzywe lepkości ścinania, modele reologiczne, opis przepływu
e-mail: ryszard.steller@pwr.wroc.pl
R. Steller (542.6 KB)
Nowe modele opisu krzywych lepkości ścinania ustalonego cieczy nienewtonowskich