English version
Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru

Ogłoszenie nr 510064910-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego:


Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej dla budynku nr 24 na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz
Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637363-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540016314-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45161000000000, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 568 22 90, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.pl, faks 22 568 22 63.
Adres strony internetowej (url): www.ichp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej dla budynku nr 24 na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WL-2/223/407/19/MR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej dla budynku nr 24 na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, ul. Rydygiera 8 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV:51700000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione:
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. nr 1843) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z systemem umożliwiającym przekazywanie sygnału do Państwowej Straży Pożarnej dla budynku nr 24 znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. UZASADNIENIE 1. W trakcie badania ofert stwierdzono, że warunek dotyczący wykazania robót odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia okazał się nieprecyzyjny. Wykonawcy różnie go interpretują, w szczególności w zakresie ustalenia minimalnej wartości prac referencyjnych. 2. W związku z powyższym, niemożliwym jest ustalenie, którzy wykonawcy złożyli prawidłowe oferty, co z kolei uniemożliwia wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.