English version
Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510114717-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego: Świadczenie usług sprzątania w wskazanych przez Zamawiającego budynkach i pomieszczeniach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 537168-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45161000000000, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 568 22 90, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.pl, faks 22 568 22 63.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ichp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług sprzątania w wskazanych przez Zamawiającego budynkach i pomieszczeniach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WL-2/223/235/20/MR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług sprzątania w wskazanych przez Zamawiającego budynkach i pomieszczeniach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90919200-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 68 400
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 19

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 18
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: SZCZOTKA PLUS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Połczyńska 106
Kod pocztowy: 01-304
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68 400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68 400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 531 360
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.