English version
Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dostawy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego:
surowiec chemiczny FL-2/223/808/20/AGB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 387049383, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 22 568 22 90, e-mail malgorzata.rudyk@ichp.pl, faks 48 22 568 22 63.
Adres strony internetowej (url): www.ichp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
surowiec chemiczny FL-2/223/808/20/AGB
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FL-2/223/808/20/AGB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą surowca chemicznego w rodzaju i ilościach określonych w zamówieniu/kontrakcie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV:24300000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33 750,00
Waluta USD
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 1
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Toray International Inc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 1-1, Nihonbashi-Honcho 3-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-0023, JAPAN
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.: Japonia

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33 750,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33 750,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33 750,00
Waluta: USD
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) Pzp ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zachodzi konieczność zakupu w/w surowca u tzw. dostawcy kwalifikowanego. Dostawca kwalifikowany to dostawca zatwierdzony , poddany procedurze kwalifikacji dostawców zgodnie z SPO/ZZJ/008 kwalifikacja dostawców oraz ustawą Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, zgodnie z Listą zatwierdzonych dostawców, producentów wyjściowych LZD BP/MP/2020 z dn. 28.02.2020.Dostawca kwalifikowany może spełnić powyższe wymogi po zrealizowaniu trzech próbnych dostaw. Po otrzymaniu statusu dostawcy kwalifikowanego zachodzi wymóg zakupu przedmiotowego surowca wyłącznie od określonego dostawcy kwalifikowanego.