English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Šimek, J. Dostal, M. Bohdanecký

Obliczanie zależności [η] = f(M) dotyczącej kopolimerów etylen/propylen na podstawie

odpowiednich zależności dotyczących homopolimerów (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 817


Streszczenie

Obliczono wartości funkcji opisującej zależność granicznej liczby lepkościowej ([η]) od wagowo średniego ciężaru cząsteczkowego Mw dotyczącej kopolimerów etylen/propylen z zastosowaniem zasady dwuparametrowej teorii rozcieńczonych roztworów polimerowych, wykorzystując przy tym war­tości parametrów konformacyjnych i parametrów wzajemnych oddziaływań wyznaczonych w odniesieniu do PE i PP. Parametr oddziaływań wzajemnych pomiędzy niepodobnymi jednostkami monomerowymi przyjęto za równy zeru. W przypadku rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia (tetrahydronaftalen, trichlorobenzen, α-chloronaftalen), badana funkcja okazała się zależna od składu kopolimeru. Wyniki obliczeń wykazały dobrą zgodność z literaturowymi danymi doświadczalnymi. Uzyskane rezultaty posłużyły do teoretycznego badania wpływu składu kopolimeru na wyniki kalibracji kolumny stosowanej w chromatografii działającej na zasadzie wymiarów cząsteczek (SEC - chromatografia ekskluzyjna).


Słowa kluczowe: kopolimery etylen/propylen, homopolimery, kalibracja kolumny SEC

L. Šimek, J. Dostal, M. Bohdanecký (313.2 KB)
Obliczanie zależności [η] = f(M) dotyczącej kopolimerów etylen/propylen na podstawie odpowiednich zależności dotyczących homopolimerów (j. ang.)