English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Nassar, A.A. Yehia, S.H. El-Sabbagh

Ocena fizyko-mechanicznych i elektrycznych właściwości kauczuku

butadienowo-styrenowego napełnionego proszkami aluminium lub siarczanu(VI) ceru(IV) (j.ang.)

Polimery 2015, nr 2, 100


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.100

Streszczenie

Do matrycy kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) wprowadzano proszki aluminium (Al) lub siarczanu(VI) ceru(IV) w ilości 10—60 phr. Oceniono właściwości fizyko-mechaniczne ielektryczne wytworzonych wulkanizatów. Stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem zawartości cząstek napełniacza w matrycy SBR poprawiały się właściwości mechaniczne kompozytów, co potwierdzono metodą analizy termograwimetrycznej, na podstawie indeksu wzmocnienia (RI) oraz stopnia dyspersji napełniacza. Badano też zależność właściwości dielektrycznych — względnej przenikalności (ε') i strat dielektrycznych (ε”) — od częstotliwości zewnętrznego pola magnetycznego iod stężenia cząstek napełniacza wmatrycy SBR. Wyniki wskazują na polepszenie właściwości zarówno dielektrycznych, jak imechanicznych zwłaszcza w przypadku kauczuku napełnionego proszkiem aluminium. Obserwowaną poprawę przypisano interakcjom między cząstkami napełniacza i kauczuku, skutkującym przewodnością fazy ciągłej kompozytów. Mikrofotografie SEM wskazują na obecność aglomeratów cząstek napełniacza rozproszonych w matrycy kauczuku SBR.


Słowa kluczowe: aluminium w postaci proszku, siarczan(VI) ceru(IV), kauczuk butadienowo-styrenowy, właściwości mechaniczne, właściwości elektryczne


e-mail: fatmohmar@yahoo.com

A. Nassar, A.A. Yehia, S.H. El-Sabbagh (418.7 KB)
Ocena fizyko-mechanicznych i elektrycznych właściwości kauczuku butadienowo-styrenowego napełnionego proszkami aluminium lub siarczanu(VI) ceru(IV) (j. ang.)