English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kuśmierczyk, M. Czerwiński, M. Tykarska, K. Małkiewicz

Ocena stopnia konwersji ortodontycznych żywic adhezyjnych na bazie polimerów (j.ang.)

Polimery 2017, nr 6, 466


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.466

Streszczenie
Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych badania stopnia konwersji (DC) wybranych, stosowanych współcześnie ortodontycznych materiałów adhezyjnych po ich polimeryzacji pod wpływem światła widzialnego lampy stomatologicznej. Próbki czterech klejów ortodontycznych (Contec LC, Transbond XT, Transbond Plus i Resilience) przygotowano w teflonowych matrycach, a następnie uformowano do grubości 1 mm. Po wykonaniu za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) pomiaru początkowego usieciowania próbek, poddawano je działaniu lampy zabiegowej, a następnie po 1 i 24 h od zakończenia procesu fotopolimeryzacji wyznaczano wartości DC. Uzyskane wyniki analizowano korzystając z pakietu statystycznego Statistica 8.0. W procesie testowania hipotez statystycznych przyjęto poziom istotności α = 0,05. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy wartościami DC badanych klejów ortodontycznych wyznaczonymi po upływie 1 i 24 h oraz istotny wzrost DC podczas 24-godzinnego przechowywania ocenianych próbek. Stwierdzono, że wartość DC ocenianych układów adhezyjnych polimeryzowanych światłem widzialnym zależy od rodzaju materiału. Istotny wzrost wartości DC zachodzący wraz z wydłużeniem czasu obserwacji może świadczyć o tym, że polimeryzacja stomatologicznych materiałów adhezyjnych jest procesem długotrwałym.
Słowa kluczowe: ortodontyczne materiały adhezyjne, fotopolimeryzacja, stopień konwersji, analiza statystyczna
e-mail: dorota.kusmierczyk@wum.edu.pl
D. Kuśmierczyk, M. Czerwiński, M. Tykarska, K. Małkiewicz (404.3 KB)
Ocena stopnia konwersji ortodontycznych żywic adhezyjnych na bazie polimerów (j.ang.)