English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. L. Karpiński, W. Tuszewicki

Odpady poliolefinowe i ich utylizacja w polskim koncernie naftowym Orlen SA (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 560


Streszczenie

Omówiono wyniki wprowadzonego w 1997 r. w PKN Orlen SA programu działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W ramach tego programu osiągnięto m.in. zmniejszenie rocznej emisji SO2 z 38 kt do 16 kt, ograniczenie objętości ścieków z 15·106 m3 do 6,6·106 m3 rocznie oraz zmniejszenie dobowej zawartości fenolu w ściekach z 8,2 kg do 3,8 kg. Scharakteryzowano rodzaje produktów ubocznych i odpadowych powstających w instalacjach wytwarzaiących izokaktyczny polipropylen (polimer ataktyczny oraz różne postacie odpadów pochodzących z rozmaitych węzłów produkcynych) i PE-LD. W wyniku wprowadzenia nowych generacji katalizatorów polimeryzacji propylenu udział ataktycznego PP zmnieszono z ok. l0% mas, do ok. 1,5% mas. Opracowano też metody wykorzystania tego produktu jako dodatku do asfaltów i innych bitumów.


Słowa kluczowe: Polski Koncern Naftowy Orlen SA, ograniczenie zanieczyszczeń środowiska, odpady poliolefinowe. ataktyczny polipropylen, utylizacja
Z. L. Karpiński, W. Tuszewicki (335 KB)
Odpady poliolefinowe i ich utylizacja w polskim koncernie naftowym Orlen SA (j. ang.)