English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, A. Kozłowska

Odwracalna przemiana endotermiczna obserwowana w termoplastycznych elastomerach

multiblokowych w przedziale średniej temperatury pomiaru metodą DSC

Polimery 2003, nr 11-12, 809


Streszczenie

Metodą DSC zbadano endotermiczny proces cieplny (ang. annealing endotherm) w zakresie temperatury 40—80 °C w terpolimerze [poli(tereftalan tetrametylenu)-blok-(polioksytetrametylen)-blok-(polilaurynolaktam)]n o symbolu -(PBT-b-PTMO-b- -PA12)n- oraz w kopolimerach [poli(tereftalan tetrametylenu)-blok-(heksametylenowy amid dimeryzowanego kwasu tłuszczowego)]n o symbolu -[PBT-b-(DFA-HMDA-DFA)n- i [poli(tereftalan tetrametylenu)-blok-(amid piperazyny i dimeryzowanego kwasu tłuszczowego)]n o symbolu -[PBT-b-(DFA-PIP-DFA)n-. Analizowano wpływ czasu kondycjonowania w temp. 20 °C lub temperatury wygrzewania (do 60 °C) na tę przemianę. Na podstawie termogramów DSC stwierdzono, że kondycjonowanie lub wygrzewanie terpolimeru -(PBT-b-PTMO-b-PA12)n- prowadzi do stabilizacji multifazowej struktury. Zaobserwowano, że faza amorficzna ulega ujednorodnieniu z jednoczesnym powstaniem elementów strukturalnych o temperaturze „pseudotopnienia” znacznie niższej od temperatury topnienia fazy krystalicznej. Przyjęto, że elementy te jako postać pośrednia między stanem amorficznym a krystalicznym stanowią agregaty mezomorficzne. Analiza właściwości termicznych kopolimeru -[PBT-b-(DFA-HMDA-DFA)n- sugeruje, że za utworzenie i stabilizację agregatów mezomorficznych mogą odpowiadać — oprócz sił dyspersyjnych — wiązania wodorowe. Jeżeli blok giętki termoplastycznych elastomerów (TPE) multiblokowych ma zdolność do tworzenia wiązań wodorowych, to omawiana średniotemperaturowa przemiana endotermiczna pojawia się natychmiast po schłodzeniu elastomeru. Agregaty mezomorficzne stanowią dodatkowe węzły przestrzennej sieci blokowego elastomeru poprawiające jego właściwości sprężyste i wysokoelastyczne, lecz tylko w przypadku bloków o określonym składzie i ciężarze cząsteczkowym.


Słowa kluczowe: termoplastyczne elastomery multiblokowe, właściwości termiczne, stabilizacja struktury, agregaty mezomorficzne

R. Ukielski, A. Kozłowska (1.52 MB)
Odwracalna przemiana endotermiczna obserwowana w termoplastycznych elastomerach multiblokowych w przedziale średniej temperatury pomiaru metodą DSC (cz. I)
R. Ukielski, A. Kozłowska (1.04 MB)
Odwracalna przemiana endotermiczna obserwowana w termoplastycznych elastomerach multiblokowych w przedziale średniej temperatury pomiaru metodą DSC (cz. II)