English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kozakiewicz

Ograniczenia w stosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych do produkcji pianek
i systemów poliuretanowych

Polimery 2018, nr 10, 663


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.10.1

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu przepisów dotyczących ograniczeń w stosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) w produkcji pianek i systemów poliuretanowych (PUR) na poziomie światowym (Poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego), europejskim [Rozporządzenie (UE) nr 517/2014] i krajowym (znowelizowana Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową i o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych). Omówiono obowiązki podmiotów prowadzących działalność w sektorze pianek i systemów PUR odnoszące się do F-gazów, wynikające z przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskich. Przedstawiono F-gazy i ich zamienniki stosowane obecnie w piankach PUR, prognozę dotyczącą zwiększenia ich zapotrzebowania na świecie, a także procentowy udział poszczególnych F-gazów w całkowitej ilości F-gazów wykorzystanych w produkcji pianek i systemów PUR w Polsce.


Słowa kluczowe: poliuretany, pianki, F-gazy, wodorofluorowęglowodory HFC

J. Kozakiewicz (378.8 KB)
Ograniczenia w stosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych do produkcji pianek i systemów poliuretanowych