English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Pawlak, A. Gałęski

Określanie trójwymiarowych naprężeń wokół mikrowtrąceń w polimerach z zastosowaniem elastooptyki

Polimery 2001, nr 5, 293


Streszczenie

Opisano dwie metody elastooptyczne, pozwalające na określanie trójwymiarowych rozkładów naprężeń w materiałach polimerowych. Metoda transmisyjna (rys. l i 2) wykorzystuje występowanie symetrii w badanych materiałach do odtworzenia stanu naprężeń ze zmian polaryzacji światła przechodzącego. Druga z metod, rozproszeniowa (rys. 6 i 7), nie wymaga symetrii, ale ze względu na małe zmiany intensywności światła rozproszonego w obszarach naprężonych trzeba stosować czułą aparaturę pomiarową i odpowiednio przygotować badany materiał. Pokazano przykłady zastosowania obu metod do określania rozkładów naprężeń w żywicach epoksydowych zawierających wtrącenia i poddawanych działaniu różnych sil (rys. 3, 4, 5, 8).


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, mikrowtrącenia, naprężenia trójwymiarowe, elastooptyka, metoda transmisyjna, metoda rozproszeniowa
A. Pawlak; A. Gałęski (643.5 KB)
Określanie trójwymiarowych naprężeń wokół mikrowtrąceń w polimerach z zastosowaniem elastooptyki