English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Cz. Krawiecki, W. Wybór, T. Mikołajczyk, T. Skwarski

Opracowanie metody syntezy włóknotwórczego kopolimeru żelatyna-g-poliakrylonitryl

Polimery 2000, nr 4, 251


Streszczenie

Żelatynę uzyskaną z odpadów skór garbowanych chromowo (tabela 1) poddawano reakcji szczepienia akrylonitrylem w 60-proc. wodnym roztworze ZnCl2 wobec K2S2O8 jako inicjatora.

Zbadano wpływ wyjściowego stosunku masowego AN : żelatyna w zakresie od 1: 1 do 2,5 : 1 oraz stężenia żelatyny (2,6–4,0%) na zawartość włóknotwórczego polimeru w roztworach poreakcyjnych, stopień przemiany monomeru, stopień szczepienia PAN na żelatynie, zawartość homopolimeru AN niezwiązanego z żelatyną oraz lepkość dynamiczną otrzymanych roztworów (tabele 2 i 3, rys. 1–4).

Ustalono następujące, najkorzystniejsze z punktu widzenia właściwości przerobowych kopolimerów na włókna, warunki procesu szczepienia: wyjściowy masowy stosunek AN : żelatyna – 1,75 lub 1,78 i, odpowiednio, stężenie żelatyny 2,6–2,8 lub 3,00–3,15%; stężenie K2S2O8 = 4% (w przeliczeniu na masę suchej żelatyny); temperatura reakcji: 65°C; czas reakcji: 150 minut; pH = 2,5. Przeprowadzono analizę powtarzalności badanego procesu szczepienia (tabela 4).
Słowa kluczowe: żelatyna odpadowa, warunki i przebieg szczepienia poliakrylonitrylu, roztwór przędzalniczy, szczepienie w 60-proc. wodnym roztworze ZnCl2
Cz. Krawiecki, W. Wybór, T. Mikołajczyk, T. Skwarski (578.9 KB)
Opracowanie metody syntezy włóknotwórczego kopolimeru żelatyna-g-poliakrylonitryl