English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łukaszczyk, A. Cebulska

Otrzymywanie funkcjonalnych mikrosfer na drodze polimeryzacji

z zastosowaniem makromonomerów (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 10, 674


Streszczenie

Metakrylan metylu (MMA) transestryfikowano monometylowymi eterami glikoli polioksyetylenowych (MPEG) o ciężarach cząsteczkowych mieszczących się w zakresie 550–5000. Otrzymano cztery metakrylany tych monometylowych eterów (MPEGMA), które w charakterze makromonomerów zastosowano jako czynniki stabilizujące w polimeryzacji dyspersyjnej metakrylanu allilu (AMA) lub w kopolimeryzacji mieszaniny AMA/MMA. Otrzymano mikrosfery funkcjonalne zawierające MPEGMA i podano ich wstępną charakterystykę (widma 1H-NMR i IR, mikrofotografie).
Słowa kluczowe: metakrylany monometylowych eterów glikoli polioksyetylenowych, makromonomery, metakrylan allilu, mikrosfery funkcjonalne
J. Łukaszczyk, A. Cebulska (823.2 KB)
Otrzymywanie funkcjonalnych mikrosfer na drodze polimeryzacji z zastosowaniem makromonomerów (wersja angielska)