English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Jantas, Z. Draczyński

Otrzymywanie i charakterystyka poli[metakrylanu 2-(4-pentenoiloksy)etylu] (j. ang.)

Polimery 2002, nr 11-12, 813


Streszczenie

W wyniku estryfikacji metodą Schotten-Baumana poli(metakrylanu 2-hydroksyetylu) chlorkiem 4-pentenoilu otrzymano nowy multimonomer – poli[metakrylan 2-(4-pentenoiloksy)etylu] (PPEM). Strukturę chemiczną produktu potwierdzono metodami FT-IR, lH NMR, 13C NMR (rys. 1 i 2) i analizy elementarnej. Różnicową kalorymetrię skaningową (DSC, rys. 3) i termograwimetrię (TG, rys. 4) zastosowano do zbadania charakteru przemian termicznych zachodzących podczas ogrzewania PPEM. Stwierdzono, że w przedziale temp. 247- 380 °C kosztem bocznych grup winylowych następuje termiczna polimeryzacja PPEM, której towarzyszy rozkład termiczny multimonomeru. Wprowadzenie inicjatora rodnikowego (AIBN) w ilości 1% powoduje obniżenie temperatury polimeryzacji PPEM do 136 °C. W temperaturze pokojowej PPEM ulega fotopolimeryzacji (rys. 5), tworząc produkty usieciowane.


Słowa kluczowe: poli[metakrylan 2-(4-pentenoiloksy)etylu], multimonomer, polimeryzacja termiczna, fotopolimeryzacja, fotosieciowanie
R. Jantas, Z. Draczyński (169.4 KB)
Otrzymywanie i charakterystyka poli[metakrylanu 2-(4-pentenoiloksy)etylu] (j. ang.)