English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Majchrzak

Otrzymywanie kopolimerów propylen/etylen i ich charakterystyka

Polimery 2002, nr 11-12, 808


Streszczenie

Kopolimery propylen/etylen (KEP) zawierające 1,3-5,1% mol. etylenu otrzymywano w obecności nośnik owego katalizatora tytanowo-magnezowego TiCl4/MgCl2 aktywowanego donorem wewnętrznym - ftalanem dibutylowym oraz z udziałem AlEt3 jako kokatalizatora i donora zewnętrznego - dicyklopentylodimetoksysilanu. Przebiegający w zawiesinie proces prowadzono dwuetapowo: najpierw poddawano homopolimeryzacji propylen, a następnie w tym samym reaktorze kopolimeryzowano propylen z niewielką ilością etylenu. Zbadano wpływ czasu homopolimeryzacji propylenu oraz czasu kopolimeryzacji na aktywność układu katalitycznego. Otrzymane KEP scharakteryzowano określając wpływ zawartości merów etylenowych na tem­peraturę topnienia, wskaźnik izotaktyczności oraz na właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu i udarność w niskiej temperaturze. Wyniki badań wskazują, że pod wpływem wysoce aktywnego katalizatora tytanowego można otrzymać ze zwiększoną wydajnością (w porównaniu z homopolimerem propylenu otrzymywanym w takich samych warunkach) kopolimery zawierające do ok. 5% mol. etylenu. Zmodyfikowany w ten sposób polipropylen cechuje się polepszonymi właściwościami wytrzymałościowymi, zwłaszcza większą udarnością w niskiej temperaturze. Wpływ składu KEP (w przedziale zawartości 1,3-5,1% mol. merów etylenu) na zmianę właściwości w porównaniu z PP ujęto ilościowo.


Słowa kluczowe: modyfikacja polipropylenu, kopolimeryzacja z etylenem, katalizator tytanowo-magnezowy, właściwości użytkowe, udarność
Z. Majchrzak (347.7 KB)
Otrzymywanie kopolimerów propylen/etylen i ich charakterystyka