English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Ziółkowska, I. Szeflińska, A. Shyichuk

Oznaczanie ilościowe poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) za pomocą kompleksowania

oranżem kwasowym II (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 859


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.859

Streszczenie

Zdolność barwnika — oranżu kwasowego II (AO7) do tworzenia koloidalnych kompleksów z poli(chlorkiem dimetylodialliloamonowym) (PDDA) została wykorzystana do ilościowej analizy tego polimeru w roztworach wodnych. Wykazano, że oznaczenie stężenia PDDA za pomocą pomiaru absorbancji z wykorzystaniem krzywej wzorcowej jest możliwe w zakresie długości fali od 450 do 500 nm. Wzrostowi stężenia polimeru do 0,10 mmol(mer)/dm3 towarzyszy spadek intensywności głównego piku w widmie barwnika AO7, przy czym krzywa kalibracyjna ma charakter prostoliniowy. Zaproponowana metoda oznaczania PDDA wymaga zastosowania środowiska słabo kwasowego (pH » 3,5—6,5) i o małych wartościach siły jonowej (I » 20 mM).


Słowa kluczowe: poli(chlorek dimetylodialliloamonowy), oranż kwasowy II, kompleks barwnik-polimer, oznaczanie ilościowe


e-mail: dorota_z@utp.edu.pl

D. Ziółkowska, I. Szeflińska, A. Shyichuk (124.7 KB)
Oznaczanie ilościowe poli(chlorku diallilodimetyloamonowego) za pomocą kompleksowania oranżem kwasowym II (j. ang.)