English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Bilyeu, W. Brostow, K. P. Menard

Oznaczanie za pomocą kwarcowego naczynka dylatometrycznego zmian objętości towarzyszących

utwardzaniu prepregu epoksydowego, spowodowa­nych zanikiem

pustych przestrzeni i skurczem (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 799


Streszczenie

Zbadano zmiany objętościowe występujące podczas przetwórstwa prepregu epoksydowego wzmacnianego włóknem szklanym. Wyodrębniono dwa składniki tych zmian: wyeliminowanie pustych przestrzeni i skurcz wywołany usieciowaniem. Do pomiaru zmian objętości zastosowano analizator ter­momechaniczny (TMA) z kwarcowym naczynkiem dylatometrycznym. Ściskanie prowadzono w temperaturze wyższej od temperatury zeszklenia żywicy, aby wyodrębnić zmiany objętości spowodowane przez usunięcie pustych przestrzeni. Zmianę objętości towarzyszącą skurczowi reakcyjnemu obser­wowano w dłuższym okresie czasu w temperaturze utwardzania. Zbadano prepregi kompozytowe o jedno- i dwuosiowej orientacji włókien wzmacniających. W każdej próbce zmiana objętości towarzysząca usieciowaniu wynosiła ok. 0,5% (rys. 3). Zmiana objętości powodowana zanikiem pustych przestrzeni zależała od temperatury, ciśnienia i rodzaju orientacji włókien (rys. 4). Większe ciśnienie oraz niższa temperatura utwardzania prowadziła do zwiększenia tego drugiego rodzaju zmian objętości. Jednakże i w wyższej temperaturze następował pewien wzrost tej zmiany wskutek zmniejszenia lepkości, zanim bloki strukturalne uległy utwardzeniu. W niższej temperaturze próbki z włóknami zorientowanymi dwuosiowo miały wyższy stopień zaniku pustych przestrzeni niż próbki z włóknami zorientowanymi jednoosiowo; w wyższej temperaturze obydwa rodzaje próbek zachowywały się w sposób zbliżony. Zmiany spowodowane zanikiem pustych przestrzeni w badanych kompozytach wynosiły od 6% (włókna zorientowane dwuosiowo, temperatura 100oC, ciśnienie 10 psi, czyli ok. 0,07 MPa) do 1% (włókna zorientowane jednoosiowo, temperatura 160oC, ciśnienie 5 psi, czyli ok. 0,035 MPa).


Słowa kluczowe: prepregi epoksydowe, utwardzanie, dylatomeria, analizator termomechaniczny, skurcz reakcyjny

B. Bilyeu, W. Brostow, K. P. Menard (205.9 KB)
Oznaczanie za pomocą kwarcowego naczynka dylatometrycznego zmian objętości towarzyszących utwardzaniu prepregu epoksydowego, spowodowa-nych zanikiem pustych przestrzeni i skurczem (j. ang.)