English version
Drukuj

PRZETARG - Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego

w Krynicy-Zdroju, ul. Czarny Potok 61/63, gmina Krynica Wieś, powiat nowosądecki, woj. małopolskie,

w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu o pow. 3081 m2 oraz prawo własności dwóch budynków

dwukondygnacyjnych z poddaszem o łącznej pow. 744,78 m2 (18 pokoi z łazienkami, 52 miejsca noclegowe)

opisanych w KW nr NS1 M/00013485/5


cena wywoławcza 684 438 zł*


*przedstawiona wartość nie zawiera podatku VAT


Oferty w zamkniętych kopertach oznakowanych „Przetarg na nieruchomość w Krynicy-Zdroju” zawierające nazwę, siedzibę, potwierdzony właściwym wypisem status prawny oferenta, oferowaną cenę nabycia i sposób zapłaty, potwierdzenie przelewu wadium oraz oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu określonych w Regulaminie przetargu, należy złożyćw terminie do dnia 08.05.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Sprzedającego budynek nr 1, pok. 262.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto sprzedającego nr 82 10301508 00000008 16444004 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. najpóźniej w terminie do dnia składania ofert.


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego

w dniu 08.05.2019 r. o godz. 1200.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, który wygrał przetarg, nie przystąpi do podpisaniaaktu notarialnego albo nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu, zostanie im zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę sama cenę oraz do unieważnienia przetargu bez wskazania przyczyn.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi Nabywca.

Regulamin oraz materiały informacyjne do przetargu na sprzedawany obiekt można uzyskać w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.ichp.pl.

Obiekt będzie dostępny dla zainteresowanych jego oględzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerami 509 053 027 lub 506 065 785.

Regulamin przetargowy - Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Krynicy-Zdroju (82 KB)