English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Pyszka, Z. Kucybała

Pochodne indolochinoksaliny jako barwnikowe fotoinicjatory polimeryzacji
rodnikowej triakrylanu trimetylolopropanu – efekt ciężkiego atomu

Polimery 2017, nr 10, 720


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.720

Streszczenie
Zsyntetyzowano serię barwników zawierających szkielet indolochinoksaliny, różniących się ilością i rodzajem ciężkich atomów (Cl, Br, I). Otrzymane związki zastosowano w reakcji polimeryzacji rodnikowej jako potencjalne fotoinicjatory z zakresu światła widzialnego. Skuteczność fotoinicjatora, charakteryzowaną na podstawie początkowej szybkości polimeryzacji, oceniano z wykorzystaniem monomeru – triakrylanu trimetylolopropanu (TMPTA). Użyty barwnik pełnił w badanych układach fotoinicjujących polimeryzację rolę akceptora elektronu lub akceptora atomu wodoru, a koinicjator polimeryzacji rodnikowej – donora elektronu lub atomu wodoru. Efektywność fotoinicjowanej polimeryzacji TMPTA zależała od ilości i rodzaju ciężkich atomów (Cl, Br, I) wprowadzonych do struktury indolochinoksaliny.
Słowa kluczowe: barwnikowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej, wewnętrzny efekt ciężkiego atomu, fotoinicjowana polimeryzacja
e-mail: ilonap@utp.edu.pl
I. Pyszka, Z. Kucybała (666.8 KB)
Pochodne indolochinoksaliny jako barwnikowe fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej triakrylanu trimetylolopropanu – efekt ciężkiego atomu