English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Cargallo, B. Miranda, A. Leiva, D. Radić

Poli(itakonian monometylowy) jako stabilizator monowarstwy kopolimeru bezwodnik

maleinowy-alt-metakrylan stearylu nałożonej na powierzchnię międzyfazową woda-powietrze.

Oznaczanie izoterm ciśnienie powierzchnio­we-powierzchnia (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 828


Streszczenie

Na powierzchnię wody i roztworów wodnych poliutakonianu monometylowego) (PMMeI) nanoszono (w warunkach pH 3,0 i 7,0) monowarstwy amfifilowego przemiennego kopolimeru bezwodnik maleinowy-alt-metakrylan stearylu (MA-alt-StM) i poli(metakrylanu stearylu) (PStM) metodą odparowywania ich 0,1-proc. roztworów w chloroformie. Scharakteryzowano przebieg izotermy (temp. 298 K) typu ciśnienie powierzchniowe (π) - powierzchnia (A) (w Å2, odniesiona do jednostki powtarzalnej). Dodatek PMMeI do wody zmienił przebieg izotermy w porównaniu z przebiegiem izotermy oznaczonej w przypadku monowarstwy MA-alt-StM na samej wodzie. Także graniczna wartość powierzchni, Ao (tj. gdy π à 0) wzrosła z 38 do 41 na jednostkę powtarzalną. Wartości π odpowiadające pH = 3,0 w przypadku monowarstwy MA-alt-StM na wodzie z dodatkiem PMMeI okazały się znacznie większe niż odpowiadające pH = 7,0 i w pozostałych warunkach niezmienionych. Uznano, że PMMel stabilizuje monowarstwę MA-alt-StM w wyniku tworzenia wiązań wodorowych, które prowadzą do powstawania kompleksu między tymi polimerami. Za tworzeniem się takiego kompleksu przemawiają zdjęcia mikroskopowe wykonane z zastosowaniem metody mikroskopii kąta Brewstera (BAM) (rys. 1-3) oraz widma FTIR, które wskazują na występowanie oddziaływań specyficznych.


Słowa kluczowe: kopolimery amfifilowe, monowarstwy, kompleks międzypolimerowy, izotermy ciśnienie powierzchniowe - powierzchnia, woda i polimerowe roztwory wodne jako subfazy

L. Cargallo, B. Miranda, A. Leiva, D. Radić (676.6 KB)
Poli(itakonian monometylowy) jako stabilizator monowarstwy kopolimeru bezwodnik maleinowy-alt-metakrylan stearylu nałożonej na powierzchnię międzyfazową woda-powietrze. Oznaczanie izoterm ciśnienie powierzchnio-we-powierzchnia (j. ang.)