English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Karaszewska, J. Bucheńska

Poliestrowe protezy naczyniowe — antybakteryjne i atrombogenne biomateriały.

Cz. I. Dwuetapowa modyfikacja protez naczyniowych

Polimery 2012, nr 10, 722


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.722

Streszczenie

Przeprowadzono dwuetapową modyfikację poliestrowych protez naczyniowych — DALLON®H z poli(tereftalanu etylenu) (PET), w wyniku której otrzymano implant medyczny o właściwościach antybakteryjnych i atrombogennych. Na pierwszym etapie modyfikacji protez szczepiono kwas akrylowy, a następnie, na drugim etapie, napawano ją biocydem — amikacyną lub amoksycyliną. Za pomocą spektroskopii IR oraz 13C NMR wykazano chemiczny charakter przyłączenia grup karboksylowych i biocydu do protez naczyniowych. Oceniono, że stopień napawania protez biocydem (ZAmik i ZAmok) rośnie wraz ze stopniem szczepienia (X) kwasem akrylowym, zależy zatem od ilości wprowadzonych do łańcucha polimeru grup karboksylowych. Zbadano kinetykę uwalniania biocydu z modyfikowanych protez do wody, soli fiziologicznej lub do odpowiedniego buforu stwierdzając, że uwalnia się on do ww. roztworów stopniowo i w małych stężeniach.


Słowa kluczowe: protezy poliestrowe, szczepienie, napawanie biocydem, widma IR i 13C NMR, kinetyka uwalniania

e-mail: akaraszewska@iw.lodz.pl

A. Karaszewska, J. Bucheńska (171.8 KB)
Poliestrowe protezy naczyniowe — antybakteryjne i atrombogenne biomateriały. Cz. I. Dwuetapowa modyfikacja protez naczyniowych