English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Czaja, M. Białek

Polietylen liniowy małej gęstości

Polimery 2002, nr 10, 685


Streszczenie

Artykuł o charakterze przeglądowym dotyczy jednego z gatunków polietylenu, tj. liniowego polietylenu małej gęstości (PE-LLD) stanowiącego kopolimer etylenu z niewielką ilością (kilku %) wyższej l-olefiny otrzymywany metodą polimeryzacji koordynacyjnej z udziałem metaloorganicznych układów katalitycznych. Omówiono wpływ typu katalizatora, w szczególności nowoczesnych układów metalocenowych, na aktywność w kopolimeryzacji i efektywność wbudowania komonomeru do łańcucha polietylenowego. Przedstawiono przemysłowe metody otrzymywania PE-LLD oraz charakterystykę tego produktu na tle znanych gatunków polietylenu - PE-LD i PE-HD. Omówiono także wpływ budowy chemicznej PE-LLD na jego podstawowe właściwości fizykochemiczne oraz scharakteryzowano metody przetwórstwa i kierunki zastosowania tego tworzywa.


Słowa kluczowe: liniowy polietylen małej gęstości, kopolimeryzacja etylenu z l-olefinami, układy katalityczne, budowa kopolimeru, właściwości, zastosowanie
K. Czaja, M. Białek (558.1 KB)
Polietylen liniowy małej gęstości