English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Jacukowicz-Sobala, A. Ciechanowska, E. Kociołek-Balawejder

Polimer hybrydowy zawierający tlenki żelaza otrzymany z wykorzystaniem polimeru redoksowego. Cz. I. Synteza i charakterystyka (j.ang.)

Polimery 2014, nr 2, 131


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.131

Streszczenie

Polimery hybrydowe typu polimer/tlenki żelaza stanowią grupę materiałów o doskonałych właściwościach adsorpcyjnych. W pracy przedstawiono syntezę tego typu polimeru hybrydowego opartą na reakcji utleniania jonów Fe(II) za pomocą makroporowatego, redoksowego kopolimeru S/DVB z N-chlorosulfonamidowymi grupami funkcyjnymi w postaci soli sodowej ([P]–SO2NClNa). Otrzymany materiał ([P]–SO2NH2#5Fe2O3·9H2O) zawierał 12 % Fe(III) w postaci ferrihydrytu. Z przeprowadzonej analizy zdjęć SEM produktu wynika, że depozyt żelazowy był zdyspergowany w matrycy polimeru równomiernie, ajego wprowadzenie nie spowodowało degradacji struktury polimeru (rys. 1a i 1b). Wykazano jednocześnie, że w odniesieniu do wartości odpowiadającej polimerowi wyjściowemu, zmniejszeniu uległa powierzchnia BET (tabela 1). W widmach IR stwierdzono obecność pasm charakterystycznych dla struktury ferrihydrytu (rys. 2). Obecność ferrihydrytu potwierdziły również widma Mössbauera (rys. 3). Otrzymany polimer hybrydowy wykazywał cechy paramagnetyczne oraz amorficzne.


Słowa kluczowe: polimery hybrydowe, tlenki żelaza, polimery redoksowe, nanokompozyty

e-mail: elzbieta.kociolek-balawejder@ue.wroc.pl

I. Jacukowicz-Sobala, A. Ciechanowska, E. Kociołek-Balawejder (652.3 KB)
Polimer hybrydowy zawierający tlenki żelaza otrzymany z wykorzystaniem polimeru redoksowego. Cz. I. Synteza i charakterystyka (j. ang.)