English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Krochmalowa

Polimerowo-oligomerowe kompozycje w powłokach lakierowych na przykładzie kompozycji

polichlorowinylowo-epoksydowej

Polimery 2003, nr 11-12, 824


Streszczenie

Przedmiotem badań były kompozycje na podstawie kopolimeru chlorek winylu/eter winylowoizobutylowy (CVC) i oligomeru epoksydowego (OE) o ograniczonej mieszalności faz w powłokach lakierowych. Mieszalność składników w obecności rozpuszczalnika badano metodą oznaczania punktów zmętnienia. Ustalono, że przekraczająca 30% mas. zawartość OE w układzie przyczynia się do rozdzielenia fazowego. Badanie wpływu kompatybilizatorów — oligomerów melaminowo-formaldehydowych (OMF) oraz chloroparafiny — wykazało, że kompatybilizatory zależności od ich struktury chemicznej różnie oddziaływują na mieszalność faz i wzmocnienie międzyfazy. OMF sprzyja wzmocnieniu oddziaływania międzyfazowego poprzez wiązanie chemiczne, o czym świadczy zwiększona zawartość frakcji żelu. Powłoki uzyskane z badanych kompozycji CVC/OE (również zawierających kompatybilizator) charakteryzują się często lepszymi właściwościami mechanicznymi i cieplnymi niż powłoki z indywidualnych składników tej kompozycji.


Słowa kluczowe: kompozycja polimerowo-oligomerowa, kopolimer chlorek winylu/eter winylowoizobutylowy, oligomer epoksydowy, mieszalność faz, kompatybilizatory, powłoki, właściwości mechaniczne
L. Krochmalowa (1.54 MB)
Polimerowo-oligomerowe kompozycje w powłokach lakierowych na przykładzie kompozycji polichlorowinylowo-epoksydowej