English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Radziszewski

Wpływ udziału lepiszczy modyfikowanych elastomerem SBS na mrozoodporność

starzonych mieszanek mineralno-asfaltowych

Polimery 2008, nr 10, 749


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań mrozoodporności (wartości współczynnika mrozoodporności ΔEz) opartej na pomiarze modułu sztywności (w rozciąganiu Ez) różnych mieszanek mineralno-asfaltowych z udziałem asfaltowych lepiszczy niemodyfikowanych oraz, przede wszystkim, modyfikowanych elastomerem SBS; mieszanki uprzednio poddawano starzeniu krótko- i długookresowemu (odpowiednio, technologicznemu i eksploatacyjnemu). Wykazano, że starzenie wpływa na badaną cechę mieszanek mineralno-asfaltowych, przy czym mrozoodporność zależy także od rodzaju zastosowanego lepiszcza, oraz od ilości użytego w nim modyfikatora, typu kruszywa mineralnego a także zawartości wolnych przestrzeni w mieszance. Najbardziej mrozoodporne okazały się mieszanki z lepiszczami modyfikowanymi o 7-proc. udziale elastomeru. Udowodniono istnienie ścisłej korelacji pomiędzy reologicznymi właściwościami modyfikowanych lepiszczy asfaltowych a wytrzymałością na starzenie i mrozoodporność odpowiednich mieszanek mineralno-asfaltowych.


Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-asfaltowa, lepiszcze modyfikowane, elastomer SBS, starzenie, mrozoodporność, właściwości reologiczne, zależności korelacyjne


e-mail: radziszewski@pb.edu.pl


P. Radziszewski (116.5 KB)
Wpływ udziału lepiszczy modyfikowanych elastomerem SBS na mrozoodporność starzonych mieszanek mineralno-asfaltowych