English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. B. Mikenas, V. A. Zakharov, L. G. Echevskaya, M. A. Matsko

Polimeryzacja etylenu w obecności wodoru na katalizatorach wanadowo-magnezowych na nośnikach

Polimery 2000, nr 5, 349


Streszczenie

Wodór jest szczególnie aktywnym regulatorem ciężaru cząsteczkowego polietylenu otrzymywanego na katalizatorach wanadowych, ale równocześnie zmniejsza ich aktywność. Aby wyjaśnić przyczyny tego negatywnego wpływu, zbadano aktywność osadzonych na nośnikach magnezowych katalizatorów wanadowych VCl4/MgCl2 i VOCl3/MgCl2 (2,4% mas. V, średnie uziarnienie 30–40 μm) w polimeryzacji suspensyjnej etylenu (temp. 80–90°C) w heptanie w zależności od obecności wodoru (0–40 mmoli/l). Jako kokatalizator zastosowano Al(i-Bu)3 (5 mmoli/l) oraz, dla porównania, Al(i-Bu)2H. Obecność wodoru w stężeniu 10 mmoli/l powoduje 6-krotne zmniejszenie aktywności; ogólnie biorąc, wodór 2–6-krotnie zmniejsza aktywność katalizatora i zwiększa ciężar cząsteczkowy PE (rys. 3), przy czym zjawisko to ma charakter odwracalny. Przyczyną dezaktywacji nie jest uwodornienie etylenu, lecz powstawanie wodorku alkiloglinu Al(i-Bu)2H, który tworzy się w ubocznej reakcji kokatalizatora Al(i-Bu)3 z powierzchniowym wodorkiem wanadu stanowiącym produkt przeniesienia łańcucha polimerowego przez wodór. Podano schemat reakcji dezaktywacji [reakcje (2)–(5)]: Al(i-Bu)2H, będący silnym czynnikiem kompleksującym, blokuje centra aktywne katalizatora [reakcja (3)]. Przypuszczenie to potwierdzają stwierdzone różnice wpływu stężenia użytych jako kokatalizatory Al(i-Bu)2H na aktywność katalizatora wanadowego w polimeryzacji etylenu bez wodoru i w obecności wodoru, wykazujące wyraźny dezaktywujący wpływ Al(i-Bu)2H.
Słowa kluczowe: polimeryzacja etylenu, katalizatory wanadowo-magnezowe, obecność wodoru, kokatalizatory alkiloglinowe, Al(i-Bu)2H jako dezaktywator
T. B. Mikenas, V. A. Zakharov, L. G. Echevskaya, M. A. Matsko (312 KB)
Polimeryzacja etylenu w obecności wodoru na katalizatorach wanadowo-magnezowych na nośnikach