English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Kuran, Z. Florjańczyk, T. Listoś, M. Sobczak, C. Dębek

Polimeryzacja i kopolimeryzacja sześcioczłonowych cyklicznych węglanów

wobec katalizatorów koordynacyjnych

Polimery 2001, nr 9, 602


Streszczenie

Zbadano reakcje koordynacyjnej polimeryzacji sześcioczłonowych węglanów cyklicznych (węglanu trimetylenu - WTM i węglanu neopentylu - WNP) w obecności katalizatorów glino-, cynko- i cynoorganicznych. Jako katalizatory stosowano metyloaluminoksan, 2-etyloheksanian cyny(II) oraz produkty reakcji trietyloglinu z wodą, dietylocynku z wodą i dietylocynku z pirogalolem. Prowadząc reakcje w temp. 30-60oC otrzymano z wydajnością 50-95% poliwęglanodiole o średnim ciężarze cząsteczkowym 2000-45000 g/mol (tabela l). Stwierdzono, że badane katalizatory umożliwiają także otrzymanie kopolimerów sześcioczłonowych węglanów z tlenkiem propylenu (TP - tabela 2) i węglanem propylenu (WP - tabela 4) oraz terpolimerów z tlenkiem propylenu i dwutlenkiern węgla (tabela 3). Liczbowo średnie ciężary cząsteczkowe otrzymanych kopolimerów i terpolimerów mieszczą się w przedziale 1500-13 500 g/mol. Wszystkie użyte komonornery okazały się wyraźnie mniej reaktywne od WTM i WNP. W przypadku kopolimeryzacji z węglanem propylenu proces należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 80oC; w tych warunkach następuje częściowa dekarboksylacja grup węglanowvch [równanie (12)]. Na podstawie uzyskanych rezultatów i doniesień Iiteraturowych przedyskutowano niektóre aspekty mechanizmu wzrostu łańcucha z udziałem aktywnych centrów alkoholanowych lub węglanowych.


Słowa kluczowe: sześcioczłonowe cykliczne węglany, katalizatory koordynacyjne, polimeryzacja i kopolimeryzacja, tlenek propylenu, dwutlenek węgla, węglan propylenu, centra aktywne

W. Kuran, Z. Florjańczyk, T. Listoś, M. Sobczak, C. Dębek (540.3 KB)
Polimeryzacja i kopolimeryzacja sześcioczłonowych cyklicznych węglanów wobec katalizatorów koordynacyjnych