English version
Drukuj

Poliuretany i polimery wiążące

Tematyka badawcza


 • Synteza poliuretanów i silikono-uretanów sieciujących się wilgocią z powietrza
 • Wodne dyspersje poliuretanowe, silikono-uretanowe, akrylowo-uretanowe, silikonowo-akrylowe, akrylowo-alkidowe, zwłaszcza w zastosowaniu jako materiały powłokowe
 • Procesy polimeryzacji emulsyjnej i ich modernizacja
 • Modyfikacja izocyjanianami asfaltów, paków węglowych i żywic węglowodorowych
 • Asocjacyjne zagęszczacze poliuretanowe
 • Badania starzeniowe i aplikacyjne klejów, powłok, kitów i kompozycji
 • Plastyfikatory polimeryczne do PVC
 • Bezrozpuszczalnikowe i wodno-dyspersyjne spoiwa do powłok sieciujących promieniowaniem UV
 • Silikono-uretany jako:

  • rusztowania żywych komórek (współpraca z Akademią Medyczną)
  • stałe elektrolity polimerowe
  • membrany do separacji mieszanin ciekłych i gazowych

 • Nanoproszki polimerowe jako modyfikatory udarności lakierów proszkowych i tworzyw polimerowych
 • Retykulowany węgiel szklisty
 • Samonaprawiające się powłoki polimeryczne
 • Polimerowe materiały eksploatacyjne stosowane w drukarkach 3D.


Doświadczenie


– w opracowywaniu i wdrażaniu technologii:

 • elastomerów poliuretanowych i silikono-uretanowych do różnych zastosowań;
 • poliuretanowych i poliuretanobitumicznych materiałów do wypełniania szczelin dylatacyjnych uszczelnień połączeń oraz wykonywania powłok hydro-izolacyjnych w budownictwie;
 • wodnych dyspersji poliuretanowych oraz hybrydowych systemów wodno-dyspersyjnych, zwłaszcza jako spoiw materiałów powłokowych;
 • polimeryzacji i kopolimeryzacji emulsyjnej.


– w badaniach nad nowymi metodami syntezy różnych rodzajów polimerów stosowanych jako spoiwa do farb, lakierów i klejów

– w określaniu wpływu struktury chemicznej i składu na właściwości fizyczne i użytkowe różnych systemów i kompozycji polimerowych

– w badaniach właściwości materiałów powłokowych (farb i lakierów).


Metodyka i wyposażenie badawcze


Aparatura:

 • Reometr Bohlin CVO 100 firmy Bohlin Instruments Ltd. do pomiaru lepkości dynamicznej cieczy, lepkości oraz naprężenia ścinającego w funkcji szybkości ścinania, wyznaczania naprężenia uplastyczniającego. Badanie procesu utwardzania żywic zgodne z ASTM D 4473-01.
 • Aparat do badania procesu utwardzania (żelowania) - SVNC (Scanning Vibrating Needle Curemeter) firmy Rapra Technology Ltd. umożliwiający kontrolę procesu utwardzania żywic poliuretanowych, silikonowych, polisulfidów, epoksydowych, nienasyconych poliestrów itp.
 • Twardościomierz model 299/300 firmy Erichsen Testing Equipment GmbH & Co KG, do badania twardości względnej powłok lakierowych otrzymanych na podłożu szklanym lub w uzasadnionych przypadkach (np. ze względu na metodę nanoszenia powłoki) na podłożu metalowym, zgodnie z PN-79/C-81530.
 • Aparat do oznaczania temperatury punktu białego i minimalnej temperatury powstawania filmu - Coesfeld Materialtest Gradient Plate Thermostair Model MFT.20F, umożliwia kontrolę tworzenia filmu z wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów. Metodyka pomiaru zgodna z PN-90/C-89415.
 • Wiskozymetr rotacyjny Brookfield model HB DV II CP umożliwia pomiar lepkości pozornej metodą Brookfielda polimerów w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji. Metodyka pomiaru zgodna z PN-ISO 2555:1999.
 • Komora do utwardzania próbek promieniowaniem UV UVALOC 1000 typ G 2001 firmy Loctite. Zastosowanie - oznaczanie zdolności utwardzania powłok lakierowych i klejów oraz innych tworzyw promieniowaniem UV (procedura własna), modyfikacji powierzchni tworzyw polimerowych promieniowaniem UV, prac badawczych nad nowymi typami spoiw utwardzanych UV do wyrobów powłokowych.
 • Komora starzeniowa z fluorescencyjnymi lampami UV i kondensacją pary wodnej UV2000 firmy ATLAS – przeznaczona do testów odsiewających, których celem jest wyeliminowanie materiałów powłokowych nie spełniających wymagań odporności na warunki atmosferyczne.
 • Komory klimatyczne: Komora firmy Feutron typ 3423/15, Komora firmy Mytron KPK 60, Komora firmy Sanyo model CF 4. Zastosowanie: badania starzeniowe w warunkach letnich i zimowych w komorach klimatycznych zapewniających stałą temperaturę i wilgotność lub w warunkach zmiennych (cykle), kondycjonowanie próbek w stałych warunkach temperatury i wilgotności względnej dotyczącą danego materiału polimerowego, prace badawcze nad polimerami sieciującymi wilgocią z powietrza.
 • Aparat do oznaczania udziału procentowego objętości otwartych i zamkniętych porów w sztywnych materiałach porowatych. Metodyka pomiaru zgodna z PN-ISO 4590:1994 punkt 9.
 • Stanowisko do badań właściwości materiałów powłokotwórczych i powłok.
 • Komora rękawicowa „Glovebox” model Unilab firmy MBraun wyposażona w układ monitorowania i usuwania wody oraz tlenu z atmosfery komory. Komora umożliwia wykonanie różnego rodzaju prac wymagających zastosowania atmosfery gazu obojętnego z minimalną zawartością H2O i O2 - poniżej 1 ppm.
 • Przyrząd pomiarowy do oceny odporności powłok na ścieranie Taber Abraser model 352 firmy Erichsen. Metodyka pomiaru zgodna z PN-EN ISO 7784-2
 • Przyrząd do oznaczania odporności powłok na uderzenie metodą spadającego ciężarka – model 304 firmy Erichsen. Oznaczanie zgodne z PN-EN ISO 6272-1.
 • Urządzenie do badania tłoczności powłok – model 200 firmy Erichsen. Badanie zgodne z PN-EN ISO 1519.
 • Aparat do oznaczania odporności powłok na zarysowania – model 239 / II firmy Erichsen. Oznaczanie zgodne z PN-EN ISO 1518.
 • Połyskomierz Pico Gloss model 503 firmy Erichsen do oznaczania połysku różnych materiałów (kąt pomiaru 20° / 60° / 85°). Pomiary prowadzone zgodnie z PN-EN ISO 2813.
 • Przyrząd do określania przyczepności powłok metodą siatki nacięć zgodnie z PN-EN ISO 2409.
 • Przyrząd do oznaczania twardości powłok metodą ołówkową firmy Erichsen model 291 PN-EN 13523-4.
 • Ultradźwiękowy miernik grubości powłok Posi Tector 200. Pomiar grubości powłok zgodny z normą PN-EN ISO 2808.
 • Przyrząd do oznaczania elastyczności powłok metodą zginania na sworzniach – model 266 firmy Erichsen. Oznaczanie zgodne z PN-EN ISO 1519
 • Aparat KRUSS DSA E 100 umożliwiający oznaczenie napięcia powierzchniowego cieczy metodą wiszącej kropli, kąta zwilżania powierzchni ciał stałych cieczą, wyznaczenie swobodnej energii powierzchniowej.
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy Q2000 firmy TA Instruments, z układem chłodzenia ciekłym azotem (LNCS). Zakres temperatury pomiaru: od -180 oC do 300 oC. Oznaczanie temperatury i ciepła przemian fizycznych i chemicznych polimerów oraz innych substancji. Pomiary wykonywane zgodnie z serią norm PN-EN ISO 11357.


Techniki pomiarowe:

 • Oznaczanie lepkości wg PN-81/C-81508 (kubki wypływowe)
 • Oznaczanie czasu wysychania i stopnia wyschnięcia wg PN-79/C-81519
 • Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych wg PN-76/C-81528
 • Oznaczanie odporności powłok lakierowych na działanie wody wg PN-76/C-81521
 • Oznaczanie stabilności mechanicznej dyspersji wodnych i zawiesin w wirówce w zakresie wartości temperatury -10oC - + 40oC i do 18 000 obr/min.
 • Oznaczanie sedymentacji dyspersji wodnych wg BN-74/6351-01.


Oferowane technologie


 • Jednoskładnikowe kity poliuretanowe – Elastofix PU-O i PU-T utwardzające się wilgocią z powietrza, stosowane w budownictwie
 • Jednoskładnikowe bezrozpuszczalnikowe kleje poliuretanowe Argopol B
 • Jednoskładnikowe kompozycje poliuretanowo-asfaltowe utwardzające się wilgocią z powietrza stosowane w budownictwie i w przemyśle samochodowym (technologia mas uszczelniających i powłokowych Elastofix PU-BT (tzw. Dachofix) i PU-BR-70, Metrofix oraz lakiery Elastofix PU-BL)
 • Rozpuszczalnikowe kleje poliuretanowe, do zastosowań w przemyśle obuwniczym (technologie klejów Izokol 102, 104, 16, Lamikol i in.)
 • Kleje rozpuszczalnikowe kauczukowe, akrylowe i in. (Butapren, Winakryl R-50, klej agresywny do rur PVC), dyspersyjne (Wikol, Wikol WO, Winakryl E-50 i W, Askol), akrylowe do specjalnych zastosowań (modyfikowany klej akrylowy), epoksydowe do specjalnych zastosowań (Epakol, klej szkutniczy) specjalne do połączeń guma-metal
 • Dyspersyjne kity akrylowe, uszczelniacze anaerobowe do połączeń metali (Kolfix), uszczelniacze do odlewów porowatych (Porofix) oraz płynne uszczelki do połączeń metali (Motofix).


Kontakt


dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

tel. +48 22 568 23 78, +48 22 568 25 64