English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pielichowski, M. Jancia, E. Hebda, J. Pagacz, J. Pielichowski, B. Marciniec, A. Franczyk

Poliuretany modyfikowane funkcjonalizowanym silseskwioksanem — synteza i właściwości

Polimery 2013, nr 10, 783


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.783

Streszczenie

Stosując dwuetapową (prepolimerową) metodę otrzymano segmentowe elastomery uretanowe z wbudowanym chemicznie reaktywnym nanonapełniaczem, którym był funkcjonalizowany poliedryczny oligosilseskwioksan (PDSPOSS). W ramach pierwszego etapu prowadzono poliaddycję w masie 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (MDI, segmenty sztywne) z wbudowanym już na tym etapie nanonapełniaczem oraz z glikolem polioksytetrametylenowym (PTMG, segmenty giętkie). Drugi etap polegał na przedłużaniu łańcucha tak otrzymanego prepolimeru izocyjanianowego za pomocą 1,4-butanodiolu (BD). Zsyntezowano w ten sposób szereg elastomerów uretanowych PUR/PDSPOSS o różnej zawartości PDSPOSS (0, 2, 4 lub 6 % mas.). Budowę chemiczną otrzymanych materiałów analizowano techniką ATR FT-IR. Za pomocą mikroskopu SEM sprzężonego z analizatorem rentgenowskim EDS oraz możliwością tzw. mappingu pokazano strukturę mikrodomenową elastomerów oraz dystrybucję cząsteczek PDSPOSS w elastomerze uretanowym. Właściwości termiczne otrzymanych materiałów badano za pomocą analizy TG i DSC. Na podstawie badań DSC stwierdzono wzrost temperatury zeszklenia segmentów sztywnych wraz ze wzrostem dodatku PDSPOSS. Właściwości termomechaniczne badano za pomocą metody DMA, a otrzymane wyniki świadczą o tym, że modyfikacja za pomocą PDSPOSS daje możliwości poprawy właściwości tłumiących nanohybrydowych elastomerów uretanowych. Badania wytrzymałościowe wykazały, iż dodatek PDSPOSS polepsza również właściwości mechaniczne takich elastomerów.


Słowa kluczowe: elastomery uretanowe, poliedryczny oligosilseskwioksan, materiały nanohybrydowe


e-mail: kpielich@usk.pk.edu.pl

K. Pielichowski, M. Jancia, E. Hebda, J. Pagacz, J. Pielichowski, B. Marciniec, A. Franczyk (1.35 MB)
Poliuretany modyfikowane funkcjonalizowanym silseskwioksanem — synteza i właściwości