English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Berek

Postępy w chromatografii cieczowej syntetycznych makrocząsteczek lipofilowych

niemających ładunku elektrycznego (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 777


Streszczenie

Dokonano przeglądu podstaw i rozwoju wysoce sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Omówiono w związku z tym mechanizmy retencji zdominowane przez oddziaływania entropowe oraz entalpowe (i związane z tym typy HPLC), chromatografię rozdziału na podstawie wymiarów cząsteczek (SEC) w odniesieniu do polimerów lipofilowych i biopolimerów, techniki sprzężone (np. z zastosowaniem kompensacji izokratycznej), HPLC w warunkach słabych oddziaływań entalpowych („krytycznych”) i ciągłego gradientu eluenta, wielowymiarową HPLC w zastosowaniu do polimerów kom­pleksowych i in. Naszkicowano, zagadnienia dotyczące oprzyrządowania (pompy, detektory, materiały) oraz wymieniono właściwości, które określa się metodą chromatografii cieczowej, np. ciężar cząsteczkowy i jego rozkład, rozgałęzienia długołańcuchowe, promień bezwładności (radius of gyration) lub graniczna liczba lepkościowa.


Słowa kluczowe: wysoce sprawna chromatografia cieczowa, mechanizmy retencji, rozdział na zasadzie wymiaru cząsteczek, sprzężone techniki chromatografii cieczowej

D. Berek (446 KB)
Postępy w chromatografii cieczowej syntetycznych makrocząsteczek lipofilowych niemających ładunku elektrycznego (j. ang.)