English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Procesy utleniania i desorpcji tlenu zachodzące w warstwie wierzchniej aktywowanej folii polipropylenowej

Polimery 2000, nr 10, 701


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS) procesu utleniania warstwy wierzchniej aktywowanej folii polipropylenowej orientowanej dwukierunkowo (BOPP). Badano warstwy grubości 0,6, 1,9 i 3,7 nm, co odpowiada kątom emisji fotoelektronów 10°, 30° i 90°. Stwierdzono wpływ wynikającego z metody badawczej oddziaływania promieniowania rentgenowskiego i ultrawysokiej próżni (UHV), powodujących desorpcję tlenu z warstwy wierzchniej. W przypadku folii aktywowanej z dużą jednostkową energią aktywowania (Ej > 30 kJ/m2) desorpcja ta powoduje zmniejszenie ilości tlenu w zewnętrznej warstwie materiału grubości ok. 2 nm do poziomu niższego niż w warstwie leżącej głębiej (tabela 4, próbka 6). Zjawisko to jest jednym ze źródeł błędów metody XPS, stosowanej w badaniach warstwy wierzchniej polimerów.
Słowa kluczowe: spektroskopia fotoelektronowa, aktywowana folia polipropylenowa, utlenianie warstwy wierzchniej, desorpcja tlenu, wpływ metody badań na wyniki
M. Żenkiewicz (822.2 KB)
Procesy utleniania i desorpcji tlenu zachodzące w warstwie wierzchniej aktywowanej folii polipropylenowej