English version
Drukuj

PRZETARG ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

im. prof. Ignacego. Mościckiego

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż nieruchomości

– lokalu mieszkalnego znajdującego się w Warszawie,

ul. Płocka 39 lok. nr 44

opisanego w KW nr WA 4M/0074398/0

cena wywoławcza 530 000 zł*


*Oprócz ceny sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku. W przypadku, gdy sprzedaż mieszkania będzie zwolniona z VAT, będzie ona podlegała opodatkowaniu PCC, wynoszącemu 2% ceny sprzedaży


Oferty w zamkniętych kopertach oznakowanych „Przetarg na lokal mieszkalny w Warszawie ul. Płocka” zawierające nazwę, siedzibę, potwierdzony właściwym wypisem status prawny oferenta, oferowaną cenę nabycia i sposób zapłaty, potwierdzenie przelewu wadium oraz oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu określonych w Regulaminie przetargu, należy złożyć w terminie do dnia 31.08.06.2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Sprzedającego budynek nr 1, pok. 254.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto sprzedającego nr 82 10301508 0000 000816444 004 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. najpóźniej w terminie do dnia składania ofert.


Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego

w dniu 31.08.2020 r. o godz. 1200.


Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, który wygrał przetarg, nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego albo nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu, zostanie im zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę sama cenę oraz do unieważnienia przetargu bez wskazania przyczyn.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi Nabywca.

Regulamin oraz materiały informacyjne do przetargu na sprzedawany obiekt można uzyskać w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.ichp.pl.

Obiekt będzie dostępny dla zainteresowanych jego oględzinami po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 509 053 029.


Regulamin przetargu wraz z załącznikami (276.3 KB)