English version
Drukuj

PRZETARG pisemny ofertowy: sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

im. prof. Ignacego. Mościckiego

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

ogłasza przetarg pisemny ofertowy

na sprzedaż

samochodu ciężarowego Ford transit Furgon280S

rok produkcji 2005

pojemność silnika 1998 ccm

CENA WYWOŁAWCZA 11 070 zł brutto

1. Samochód można oglądać w siedzibie Sprzedającego – przy ul. Rydygiera 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie pod numerem 509053027.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Sprzedającego- budynek nr 1 pokój 254Zespół Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w godz. 900-1400, w dni robocze do dnia 15.10.2020 r. do godz. 1100.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, budynek nr 1 pok. 262 w dn. 15.10.2019 r. o godz. 1200.

4. Sprzedający ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić do kasy Sprzedającego w jego siedzibie lub na konto: Bank Handlowy w Warszawie, nr 821030 1508 0000 0008 1644 4004

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pod numerem 509 053 027.

8. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują ta samą cenę.

9.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.