English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bańkowska, M. Palczewska-Tulińska, A. Krześlak

Rejestracja polimerów wg Rozporządzenia REACH

Polimery 2016, nr 1, 49


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.049

Streszczenie

Zgodnie z art. 2, ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), polimery są zwolnione z obowiązku rejestracji i oceny. Zwolnienie to będzie obowiązywało jednak tylko cyt. „…do czasu określenia w funkcjonalny i opłacalny sposób — na podstawie racjonalnych kryteriów technicznych i uzasadnionych kryteriów naukowych — które z nich należy zarejestrować ze względu na ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska” (zapis w preambule ww. Rozporządzenia REACH).

Artykuł omawia w skrócie wyniki analizy przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej, które zostały przedstawione w Raporcie końcowym i ma na celu zwrócenie uwagi, jak proces rejestracji polimerów lub niektórych spośród nich może wkrótce wyglądać w UE i czego mogą się spodziewać producenci, importerzy i dalsi użytkownicy polimerów.
Słowa kluczowe: Rozporządzenie REACH, rejestracja, polimery, Rozporządzenie CLP, klasyfikacja zagrożeń, zwolnienie zrejestracji, ograniczone wymagania rejestracyjne, polimery wzbudzające niewielkie obawy (PLC), grupowanie polimerów podobnych
e-mail: anna.bankowska@ichp.pl
A. Bańkowska, M. Palczewska-Tulińska, A. Krześlak (168.1 KB)
Rejestracja polimerów wg Rozporządzenia REACH