English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L. Makaruk, K. Dąbrowski, P. Sajkiewicz


Relaksacyjny charakter przemian fazowych i mezofazowych
w poli(sebacynianie3-metylo-4,4'-dihydroksybenzofenonu)

Polimery 1999, nr 1, 045


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.045


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań zjawisk relaksacyjnych związanych z przemianami fazowymi i mezofazowymi zachodzącymi podczas ogrzewania polimerów ciekłokrystalicznych. Jako obiekt badań wybrano poli(sebacynian 3-metylo-4,4'-dihydroksybenzofenonu) ze względu na dogodny do przeprowadzenia pomiarów zakres temperaturowy przemian mezofazy. Badania obejmowały zakres od temperatury pokojowej, w której próbki były krystaliczne, do temp. 85°C odpowiadającej całkowitemu stopieniu i izotropizacji próbek (w niektórych badaniach próbki ogrzewano do temp. 130°C). W tym zakresie przeprowadzono badania metodami DSC (szybkość ogrzewania 10 lub 5 deg/min — rys. 2, 3), rentgenograficzną (rys. 4—8) oraz termooptyczną (pomiary intensywności światła depolaryzowanego przez ogrzewaną i chłodzoną próbkę polimeru — rys. 9). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w przypadku termotropowych polimerów ciekłokrystalicznych zjawisko topnienia fazy krystalicznej zachodzi w określonym przedziale zarówno czasowym, jak i temperaturowym. W pewnym zakresie temperatury (tu 50—80°C) faza krystaliczna może współistnieć z mezofazą, czego nie spotyka się w przypadku małocząsteczkowych ciekłych kryształów. W badaniu tych zjawisk okazały się użyteczne zarówno różne szybkości ogrzewania, jak i połączenie kilku metod badawczych, w tym także rzadko dotychczas stosowanej metody analizy termooptycznej.


Słowa kluczowe: polimery ciekłokrystaliczne, przemiany mezofazowe, poli(sebacynian3-metylo-4,4'-dihydroksybenzofenonu)

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl