English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Szymanski, J. Baran

Rozkład ciężarów cząsteczkowych w polimeryzacji żyjącej przebiegającej z wymianą

segmentów polimerowych spowodowaną przeniesieniem łańcucha na polimer

z towarzyszącym rozrywaniem łańcucha. Cz. IV. Układy ulegające cyklizacji (j. ang.)

Polimery 2003, nr 11-12, 758


Streszczenie

Metodą Monte Carlo badano wpływ wymiany segmentów polimerowych na rozkład ciężarów cząsteczkowych (MWD), określając efekt cyklizacji przebiegającej w analizowanych układach. Wykazano, że udział cyklizacji w poszerzaniu MWD może być znaczny tylko w układach o względnie dużym stężeniu równowagowym cyklicznych oligomerów (np. polimeryzacja ε-kaprolaktonu prowadzona w warunkach małego początkowego stężenia monomeru lub polimeryzacja dimeru ε-kaprolaktonu) (rys. 2, 4, 6). Udział cyklizacji łatwo zaobserwować w przypadku monomerów złożonych (zbudowanych z dwu lub większej liczby jednostek powtarzalnych), jak np. dilaktyd lub dimer ε-kaprolaktonu (rys. 12). Porównując obserwowane rozkłady liczbowe liniowych oligomerów zbudowanych z parzystej i nieparzystej liczby jednostek powtarzalnych z wynikami symulacji, zdołano oszacować udział wymiany segmentalnej poprzez cyklizację (kc3/ktr = 1,07 10-3 mol/l) w polimeryzacji dilaktydu (rys. 9, 10). Jednakże jeżeli uwzględni się ogólny współczynnik polidyspersyjności, to udział tego typu wymiany segmentalnej jest w większości układów polimeryzacyjnych niewielki. W symulacjach stwierdzono zjawisko kinetycznego wzbogacenia w większe pierścienie, nieobserwowane dotychczas w układach bez wewnątrzcząsteczkowej reakcji końców łańcuchów (end-to-end reaction).


Słowa kluczowe: polimeryzacja żyjąca, przeniesienie lańcucha, symulacje Monte Carlo, estry cykliczne, kinetyka polimeryzacji

R. Szymanski, J. Baran (1.15 MB)
Rozkład ciężarów cząsteczkowych w polimeryzacji żyjącej przebiegającej z wymianą segmentów polimerowych spowodowaną przeniesieniem łańcucha na polimer z towarzyszącym rozrywaniem łańcucha. Cz. IV. Układy ulegające cyklizacji (j. ang.) (cz. I)
R. Szymanski, J. Baran (903 KB)
Rozkład ciężarów cząsteczkowych w polimeryzacji żyjącej przebiegającej z wymianą segmentów polimerowych spowodowaną przeniesieniem łańcucha na polimer z towarzyszącym rozrywaniem łańcucha. Cz. IV. Układy ulegające cyklizacji (j. ang.) (cz. II)