English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Białkowska, Z. Wirpsza

Segmenty sztywne polieterouretanów kondensacyjnych

Polimery 2002, nr 10, 706


Streszczenie

Na podstawie zmian właściwości fizycznych (współczynnika załamania światła, lepkości dynamicznej i wartości pH) oraz analizy spektralnej (IR, lH NMR i l3C NMR) ustalono prawdopodobny przebieg reakcji i strukturę chemiczną produktów powstających w układzie złożonym z mocznika, kwasu fenylosulfonowego i formaldehydu. Produkty te oznaczono jako MKF111 i MKF112 w zależności od stosunku molowego reagentów, odpowiednio, 1:1:1 i 1:1:2. Wyjaśniono dzięki temu przyczyny bardzo ograniczonego optymalnego czasu stosowania MKF, zapewniającego uzyskiwanie jonomerycznych polioksybutylenouretanomoczników (JPURK) o dobrych cechach użytkowych. Ustalono mianowicie, że niezbędnym warunkiem powstawania JPURK z odpowiednim zespołem właściwości jest obecność w MKF wolnych grup sulfonowych.


Słowa kluczowe: segmenty sztywne polieterouretanów kondensacyjnych, synteza, właściwości fizyczne, analiza spektralna, struktura
A. Białkowska, Z. Wirpsza (293.3 KB)
Segmenty sztywne polieterouretanów kondensacyjnych