English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Leśniak

Silseskwioksany. Cz. I. Oligosilseskwioksany

Polimery 2001, nr 7-8, 516


Streszczenie

Przedstawiono przegląd stosowanych w ostatnich latach metod otrzymywania oligosilseskwioksanów Tn, gdzie T = RsiO1,5, n = 6-12 [wzory (l)-(V)], mianowicie: a) hydrolityczną polikondensację trójfunkcyjnych silanów RSiX3 [równanie (1)], b) kraking termiczny polimerowych silseskwioksanów, c) otrzymvwanie funkcjonalizowanych oligosilseskwioksanów w reakcjach hydrosililowania z wykorzystaniem oligohydrosilseskwioksanów. Omówiono strukturę i właściwości najpowszechniej stosowanych oligosilseskwioksanów fenylowych i metylowych (tabela 1). Przedstawiono także główne kierunki zastosowania oligosilseskwioksanów do otrzymywania materiałów hybrydo­wych, heterogenizowanych katalizatorów, adsorbentów bądź przepuszczalnych membran.


Słowa kluczowe: oligosilseskwioksany, synteza, struktura, właściwości, zastosowanie

E. Leśniak (343 KB)
Silseskwioksany. Cz. I. Oligosilseskwioksany