English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bajorek, J. Pączkowski

Sondy spektroskopowe. Wpływ łańcucha polimerowego

na właściwości fotofizyczne cząsteczek wykazujących istnienie stanu TICT.

Cz. I. Badania fotostacjonarne

Polimery 2000, nr 11-12, 792


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań widm absorpcji i podwójnej (emisja ze stanów LE i TICT) fluorescencji cząsteczek 4-(N,N-dimetyloamino)benzoesanu (DMAB), 4-(N,N-dietyloamino)benzoesanu (DEAB), 4-(N-pirolidyno)benzoesanu (PYR), 4-(N-piperydyno)benzoesanu (PIP), 4-(N-morfolino)benzoesanu (MOR) i 4-(N-2,6-dimetylmorfolino)benzoesanu (26DMM), występujących jako proste estry (etylowe i butylowe) bądź przyłączonych kowalencyjnie do łańcucha polistyrenowego w postaci sond spektroskopowych (tab. 1, wzór I). Zarówno sondy „wolne”, jak i przyłączone do łańcucha PS wykazują podwójną fluorescencję. Badania porównawcze widm wykazały, że duży wpływ na obserwowane właściwości spektroskopowe sond wywiera wstępna preorientacja cząsteczek w stanie podstawowym. Bliskość łańcucha polimerowego najprawdopodobniej wpływa na zmianę rozkładu konformerów w tym stanie. Znajduje to odzwierciedlenie w szeregu efektów obserwowanych w widmach absorpcyjnych i fluorescencyjnych (rys. 1–7), takich jak przesunięcie batochromowe widm absorpcyjnych i emisyjnych, poszerzenie pasm absorpcyjnych, efekty czerwonej (REE) i niebieskiej (BEE) krawędzi w widmach emisyjnych oraz zmiany położenia maksimów emisji ze stanów LE i TICT.
Słowa kluczowe: sondy spektroskopowe, podwójna fluorescencja, stany LE i TICT, badania fotostacjonarne, wpływ łańcucha polimerowego
A. Bajorek, J. Pączkowski (1.24 MB)
Sondy spektroskopowe. Wpływ łańcucha polimerowego na właściwości fotofizyczne cząsteczek wykazujących istnienie stanu TICT. Cz. I. Badania fotostacjonarne