English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób otrzymywania metylowych lub etylowych eterów gliceryny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


„Sposób otrzymywania metylowych lub etylowych eterów gliceryny” (nr patentu PL223423)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania metylowych lub etylowych eterów gliceryny, w którym frakcję glicerynową z procesu transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych alkoholem metylowym lub alkoholem etylowym, zawierającą estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych, nieprzereagowany alkohol oraz wodę, poddaje się reakcji z alkoholem w obecności katalizatora o charakterze kwasowym, w zamkniętym układzie ciśnieniowym. Sposób charakteryzuje się tym, że frakcję glicerynową, o zawartości gliceryny ≥ 90%wagowych i pH w zakresie 0 < pH ≤ 7, poddaje się reakcji z alkoholem metylowym lub alkoholem etylowym w temperaturze od 140 do 200°C,pod ciśnieniem od 5 do 90 bar, ewentualnie w obecności pola elektromagnetycznego, wobec katalizatora zawierającego aktywną grupę sulfonową, a następnie z mieszaniny poreakcyjnej, po schłodzeniu do temperatury poniżej 60°C, odgazowaniu oraz usunięciu z niej kwasowego katalizatora, wydziela się etery gliceryny w znany sposób, które poddaje się ewentualnemu rozdzieleniu na frakcje mono-, di- lub trieteru gliceryny. Metylowe lub etylowe etery gliceryny są między innymi stosowane jako komponenty polepszające właściwości użytkowe olejów napędowych używanych w silnikach wysokoprężnych. Mogą być również stosowane w produkcji poliuretanów.


nr patentu: PL223423

nr zgłoszenia patentowego: 406679

data zgłoszenia: 23.12.2013

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 22 października 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (30.5 KB)
PL 223423 - opis patentowy (626 KB)