English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania akrylanu butylu o wysokiej czystości

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


Sposób wytwarzania akrylanu butylu o wysokiej czystości(nr patentu PL222672)CENA WYWOŁAWCZA: 11 000 zł + VAT

(słownie: jedenaście tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Sposób wytwarzania akrylanu butylu o wysokiej czystości przez reakcję estryfikacji kwasu akrylowego i alkoholu n-butylowego w obecności stałego katalizatora kwasowego oraz ekstrakcyjne usuwanie nieprzereagowanego kwasu akrylowego z mieszaniny poreakcyjnej, polega na tym, że mieszaninę poreakcyjną poddaje się ekstrakcji nasyconym wodnym roztworem wodorowęglanu sodu lub mieszaniną nasyconego wodnego roztworu wodorowęglanu sodu i kryształów wodorowęglanu sodu, po czym oddziela się fazę organiczną, zawierającą akrylan butylu, z której usuwa się domieszkę akrylanu sodu przez ekstrakcję wodą oraz fazę wodną zawierającą akrylan sodu, do której wprowadza się kwas siarkowy i uwolniony kwas akrylowy wydziela się z fazy wodnej przez ekstrakcję alkoholem n-butylowym i, po odwodnieniu,mieszaninę kwasu akrylowego i alkoholu n-butylowego zawraca się do procesu estryfikacji.


nr patentu: PL222672

nr zgłoszenia patentowego: 404923

data zgłoszenia: 30.07.2013

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 lipca 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (30.5 KB)
OPIS PATENTOWY (411.7 KB)