English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania bezwodnego kalcypotriolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


„Sposób wytwarzania bezwodnego kalcypotriolu” (nr patentu PL207034)CENA WYWOŁAWCZA: 18 000 zł + VAT

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych + VAT)


Opis

Sposób wytwarzania bezwodnego kalcypotriolu o jakości farmaceutycznej, w którym surowy kalcypotriol rozpuszcza się w jednym lub kilku rozpuszczalnikach, z których co najmniej jeden tworzy z wodą układ azeotropowy, a następnie: a) w przypadku zawartości wody i zanieczyszczeń w substancja przekracza dopuszczalny poziom, rozpuszczalniki są azeotropowo odparowywane pod zmniejszonym ciśnieniem, w wyniku czego powstaje klarowny bezwodny olej lub (b) w przypadku, gdy zawartość wody w substancji nie przekracza dopuszczalnego poziomu, pozwala się roztworowi wykrystalizować produkt, (c) produkt otrzymany w etapie (a) lub (b)krystalizuje się co najmniej raz z bezwodnego rozpuszczalnika lub mieszaniny bezwodnych rozpuszczalników.


nr patentu: PL207034

nr zgłoszenia patentowego: 372013

data zgłoszenia: 30.12.2004

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 22 października 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (30.5 KB)
PL207034 - opis patentowy (604.7 KB)